Eren Raf İnşaat Taahhüt Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi olarak, işbu “Web sitesi Aydınlatma Metni” ile sizleri, internet sitemiz aracılığıyla bizlerle irtibata geçmeniz sırasında hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz, bu verileri hangi amaçlarla kullandığımız ve bu doğrultuda kimlerle nasıl paylaştığımız, bu verilerin toplanma yöntemleri, veri sorumlusunun kimliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra işbu metinde “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

Belirtmek isteriz ki; internet sitemiz aracılığıyla bizlerle irtibata geçmekle işbu “Kişisel Veri Gizlilik Bildirimi” içerisinde belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1- Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu; İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 218225-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0353006410000013 Mersis numaralı, şirket merkezi Osman Gazi Mah. Ziya Gökalp Cd. No:18 Esenyurt / İSTANBUL adresinde bulunan Eren Raf İnşaat Taahhüt Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’ni  ifade eder

2- İşlediğimiz Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileriniz:  Ad Soyad.

İletişim Bilgileriniz:  E-posta, Telefon Numarası.

3- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verilerinizi, “KVKK”, ilgili mevzuatlar ve kurul kararları gereğince, internet sitemizde yer alan iletişim formu vasıtasıyla toplamakta ve yukarıda belirtilen amaca/amaçlara göre işlemekteyiz.

4- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. Maddesinde yer alan  “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak,

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

(iiii) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve

(iiiii) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle; tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak işlenmektedir:

Mal/Hizmet Satışlarında Teklif Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 

5- Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verilerinizi kanunların gerekli kıldığı sürece veya herhangi bir sözleşme kapsamında gerekli olduğu sürece saklayacağız. Hakkınızda toplanan verileri, yasal bir zorunluluğun bulunmadığı hallerde, yalnızca söz konusu verilerin toplanma amaçlar uyarınca gerekli olduğu müddetçe saklayacağız.

6- Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen işleme amaçları dahilinde ve her halükarda kanunların gerekli kıldığı diğer hallerde, ayrıca hukuki süreçlere uygun hareket etmek, kamu ve hükümet yetkililerinin taleplerini yerine getirmek, şartlarımızı ve koşullarımızı uygulamak ve haklarımızı korumak için adli makamlar, ilgili kolluk kuvvetleri ve diğer yetkili kişi ve kuruluşlarla aylaşılabilecektir.

7- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Haklarınız:

“KVKK” Madde 11 uyarınca şirketimize başvurarak;

         

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda; yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi, [email protected] e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yukarıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize, kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Ücretsiz Keşif, projelendirme ve ürünlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsinizÜcretsiz Keşif, projelendirme ve ürünlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

444 4 377